§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Kalundborg Bueskytteforening
Foreningens hjemsted er: Kalundborg Kommune
Foreningens adresse er: Formandens adresse

§2. Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til bueskydning som idræt og sport, samt give medlemmerne et forum, hvor de kan dyrke bueskydning.

§3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af:
Dansk Bueskytteforbund. (DBSF)
Sjællands Bueskytte union. (SBU)
Danmarks Idræts-forbund. (DIF)
Kalundborg Idræts-forbund. (KIU)
-og er underlagt disses love og bestemmelser

§4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 10 til 18 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

§5. Kontingent, indskud.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves halvårligt forud for alle medlemmer.
Ved indmeldelse i foreningen midt i en kontingentperiode opkræves kontingent forholdsmæssigt.

§6. Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingents restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Som eksempel på ”særlige forhold” kan nævnes doping.
Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlemkrav på at få en meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver at samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr. § 16.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en Generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny Generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7. ordinær generalforasamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingens restance.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år, dog jfr. § 13.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand for 2 år.
7. Valg af kasserer for 2 år, dog forskudt 1 år i forhold til formanden.
8. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. § 11.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
11. Valg af udvalg.
12. Eventuelt.

§9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal jfr. dog § 6, og 8, § 16 og 17, stk. 2.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§11. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og forelagte handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen kan bestemme, om der eventuelt skal sidde menige medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for et år af gangen, dog jfr. § 8. stk. 6.
Formanden og kasserer vælges ved en særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.

§12. Bestyrelsens konstituering og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – og senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6 stk. 4.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift til såvel formanden som kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. Januar – 31. December.
Bestyrelsen skal medio januar afgive driftsregnskab for foregående år og statur pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og statur forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet medrevisorernes påtegning.
Driftsregnskab og statur bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen vedtages, om der skal udarbejdes budget for det kommende regnskabsår.

§14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.
Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15. KBF`s dopingpolitik

Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt medlemmerne.
Brug af doping vil uden varsel medføre eksklusion fra foreningen jfr. § 6.
Ved en eventuel dopingkontrol kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste.
Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på enhver af foreningens medlemmer.

§16. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdets med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.